KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE

„Hra o ceny v rámci webu vyhrajnotebook.cz“ (dále též „Pravidla“)

Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané „vyhrajnotebook.cz“ (dále jen „Soutěž“). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla. Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků.

 

I. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

 1. Organizátorem a pořadatelem soutěže eSuba Pro s.r.o., organizační složka, IČO: 04699165, spisová značka C 252265 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo: Plzeňská 103/215c, Motol, 150 00 Praha.

 

II. TERMÍN KONÁNÍ A ZPŮSOB ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽE

 1. Soutěž probíhá v termínu od 10. 10. 2022 do 31. 10. 2022. (dále jen „Doba trvání soutěže“)
 2. Do soutěže se zapojí každý, kdo: a) je pouze fyzickou osobou, není právnickou osobou; b) řádně splní podmínky soutěže, jež jsou vypsané na www.vyhrajnotebook.cz. Pro zúčastnění je potřeba správně odpovědět na soutěžní otázky na webu.

 

III. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

 1. Účastníkem soutěže (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“) se stávají všechny fyzické osoby, které jsou svéprávné, splní všechny podmínky uložené v čl. II odst. 2 těchto Pravidel. Účastí v soutěži akceptuje zájemce tato Pravidla soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 2. Zaměstnanci Organizátora, resp. Pořadatele, a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou z účasti v soutěži vyloučeni.
 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.
 4. Organizátor, resp. Pořadatel, neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (zejména avšak nikoli výhradně za funkčnost internetového připojení, výpočetní techniky, platební brány, e-mailových schránek soutěžících apod.).
 5. Účastník soutěže musí být občanem České nebo Slovenské republiky nebo zde mít trvalý pobyt.

 

IV. VÝHRY

 1. Výhry, o které se soutěží: Lenovo Yoga 7 14IAL7 (NT329l6 ) Storm Grey celokovový.
 2. Výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné. Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor tímto není vůči účastníkům akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedena v těchto pravidlech.
 3. Pořízení výher do soutěže sponzoroval Partner soutěže, společnost eSuba Pro s.r.o., organizační složka, IČO: 04699165, spisová značka C 252265 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo: Plzeňská 103/215c, Motol, 150 00 Praha.

 

V. VÝBĚR VÝHERCŮ

 1. Výherce bude stanoven na základě vylosování ze správných odpovědí na webu.
 2. Výhercem se stává 420. správná odpověď.
 3. Odesílatel výherní odpovědi musí splňovat všechny uvedené podmínky. 
 4. Z osudí pro výběr výherce budou odstraněny ty registrace Soutěžících, které (a) byly doručeny vícekrát opakovaně se stejným obsahem. 
 5. Výběr výherce o výhry proběhne do 20 pracovních dnů po ukončení soutěže. 
 6. Do výběru výherce o Hlavní výhru budou zařazeny všechny úspěšně ukončené odpovědi došlé v průběhu celého trvání Soutěže od prvního dne Doby trvání soutěže.

 

VI. OZNÁMENÍ VÝHER

 1. Výherci budou informováni o výhře nejpozději do 15. listopadu 2022, a to přes e-mailovou adresu, přes kterou se do soutěže zapojili. Nebude-li výherce reagovat na zprávu o výhře ani na třetí pokus, nejpozději do 25. listopadu 2022, jeho výhra propadá.

 

VII. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Účastí v této soutěži zájemce, resp. soutěžící bere na vědomí zpracování osobních údajů pro účel realizace soutěže dle těchto Pravidel, tj. jejich odpovídající zpracování ze strany Organizátora a Pořadatele, který je správcem, a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonický a e-mailový kontakt, dále údaj o zapojení se do soutěže, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace.
 2. Osobní údaje budou užity pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže, kontrolu soutěže a předání a distribuci výher.
 3. Osobní údaje výherců budou zpracovány za účelem informování o výhře a související komunikace společností eSuba se sídlem Praha Motol, Plzeňská č.p. 103/215C, PSČ 150 00, Česká republika, IČ: 28488431, jako zpracovatelem.
 4. Doba zpracování je u výherců stanovena příslušnými právními předpisy; u účastníků, kteří nezískají výhry, budou jejich osobní údaje zlikvidovány do třiceti dnů po skončení soutěže.
 5. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.
 6. Právní základ pro zpracování: Plnění závazku správce (uspořádání této soutěže) dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).
 7. Poučení subjektu údajů: Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci: eSuba Pro s.r.o., organizační složka, IČO: 04699165, spisová značka C 252265 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo: Plzeňská 103/215c, Motol, 150 00 Praha.
 8. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ke kterému může soutěžící podat stížnost.

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré popisy a vyobrazení výhry v propagačních materiálech mají jen ilustrativní povahu.
 2. Organizátor, resp. Pořadatel je oprávněn v případě porušení těchto Pravidel soutěže zájemce, resp. účastníkem jej z akce vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Organizátora, resp. Pořadatele o takovém opatření je konečné.
 3. Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor, resp. Pořadatel není vůči účastníkům akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedena v těchto pravidlech.
 4. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí v místě konání akce, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.

 

V Praze, dne 10. 10. 2022